Sarit Hadad

Текст песни Balagan

Balagan видео клип

Sarit Hadad
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Balagan:

английскийпортугальский

Sarit Hadad - Текст песни Balagan

Yesh balagan bas'vivah
tarim yadaim chazak
hayom ani me'usheret
yesh balagan bas'vivah
hamesibah mat'chilah
ani kol kach me'ohevet Hamelech higi'a, kol hakahal ode'a
halailah mutar lehish'tachrer
beyachad lismo'ach ad shemachar yagi'a
yesh ahavah bechinam Halailah, halailah kulanu mishpachah
halailah hazeh kulo simchahSarit Hadad - Balagan - http://ru.motolyrics.com/sarit-hadad/balagan-lyrics.html
yadaim lemalah, ani kvar shikorah
halailah hazeh kulo mazal tov Yesh balagan bas'vivah
veyesh harbeh ahavah
kulam yafim k'mo beseret
el hashamaim koftzim
laga'at ba'ananim
uva'einaim yesh shemesh Ha'osher zore'ach, halev sheli pore'ach
litzro'ach, ani kuli shelcha
beyachad lismo'ach ad shemachar yagi'a...
yesh ahavah bechinam Halailah, halailah...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Balagan"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни