Urszula

Текст песни Czy To Mi³oœæ To Co Czujê

Czy To Mi³oœæ To Co Czujê видео клип

Urszula
Обзор
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Urszula - Текст песни Czy To Mi³oœæ To Co Czujê

To ja! Czy mnie znasz? Mieszkam sobie naprzeciwko
Mam papugê oraz psa, zarobkowo tañczê w Disco
Widzê ciê tam gdy siedzisz sam
Czasem stoisz tu¿ za firank¹
Tak mi raz by³o ciebie ¿al, porycza³am siê nad szklank¹

Czy to mi³oœæ to co czujê
Sk¹d do g³owy wpad³a taka myœl
widzê ciê - krew pulsuje
I na ustach zawsze jakaœ kropla dr¿y
Czy to ty? Czy ktoœ inny
Lokatorem w moim sercu jest
Czy ty znasz te dziewczyny
Które wierz¹ ¿e mog¹ wszystkich ...

To my! Ja i ty. A to drut do telefonu
Ojciec jest okropnie z³y, gdy przychodzê z kimœ do domu
Rosn¹ w³osy i czas ucieka , w d³ugich butach zjedzie zima
Gdy za rogiem raz zaczekam czy zabierzesz mnie do kina

Czy to mi³oœæ to co czujêUrszula - Czy To Mi³oœæ To Co Czujê - http://ru.motolyrics.com/urszula/czy-to-mi-ooeae-to-co-czuje-lyrics.html
Sk¹d do g³owy wpad³a taka myœl
widzê ciê - krew pulsuje
I na ustach zawsze jakaœ kropla dr¿y
Czy to ty? Czy ktoœ inny
Lokatorem w moim sercu jest
Czy ty znasz te dziewczyny
Które wierz¹ ¿e mog¹ wszystkich ...

Czasem miewam dziwny sen,
zakrêcony, ¿e a¿ strach
Gdy na jawie sprawdza siê
Wtedy ja siê bojê siebie ...

Czy to mi³oœæ to co czujê,
Nie kocha³am jeszcze tak nikogo wiêc
Trochê ¿al, ¿e nie umiem
£adnie pisaæ wierszy i podobaæ siê
Czy to Ÿle, ¿e jestem inna
Od ma³ego mnie wychowano tak
Abym wci¹¿ siê czu³a winna
I dlatego ja siê nie umiem...

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Czy To Mi³oœæ To Co Czujê"? Напишите ваш комментарий.

Рекомендуемые песни