Urszula

Текст песни Malinowy Krol

Malinowy Krol видео клип

Голоса:
0
Теги:
  • female vocalist
  • polish
Смотри также:
Неверный текст?

Urszula - Текст песни Malinowy Krol

Daj mi zgodê na ten dzieñ,
Który w³aœnie kona
Dorzuæ do ogniska drew,
Utul mnie w ramionach

A planeta krêci siê,
Wozi nas ³askawie
ProwadŸ mnie w niebieski cieñ,
Po niebieskiej trawie

Malinowy król malowanych ró¿
Zawsze nas od z³ego obroni
Jakbym mog³a Ci narysowaæ sny
A w nich dom, drogê, drzwi

Na niebie b³ysn¹³ bia³y nó¿
To ksiê¿yc pe³ni stra¿
Czy nie zna³am Ciê w innym ¿yciu ju¿
Kiedyœ hen dawno tak

Pieni¹dze nie kupi¹ mnie
Lecz oczu twych blask
Wystarczy nim bia³y chleb
Dop³yñmy do dna

Malinowy król malowanych ró¿
Zawsze nas od z³ego obroni
Jakbym mog³a Ci narysowaæ sny
A w nich dom, drogê, drzwi

Na niebie b³ysn¹³ bia³y nó¿
To ksiê¿yc pe³ni stra¿Urszula - Malinowy Krol - http://ru.motolyrics.com/urszula/malinowy-krol-lyrics.html
Czy nie zna³am Ciê w innym ¿yciu ju¿
Kiedyœ hen dawno tak

Gdybym mia³a zgubiæ dzieñ,
Gdyby tak wypad³o
Nagle ptak by w locie zgas³,
Serce by umar³o

Malinowy król malowanych ró¿
Zawsze nas od z³ego obroni
Jakbym mog³a Ci narysowaæ sny
A w nich dom, drogê, drzwi

Na niebie b³ysn¹³ bia³y nó¿
To ksiê¿yc pe³ni stra¿
Czy nie zna³am Ciê w innym ¿yciu ju¿
Kiedyœ hen dawno tak

Pieni¹dze nie kupi¹ mnie
Lecz oczu twych blask
Wystarczy nim bia³y chleb
Dop³yñmy do dna

Malinowy król malowanych ró¿
Zawsze nas od z³ego obroni
Jakbym mog³a Ci narysowaæ sny
A w nich dom, drogê, drzwi

Na niebie b³ysn¹³ bia³y nó¿
To ksiê¿yc pe³ni stra¿
Czy nie zna³am Ciê w innym ¿yciu ju¿
Kiedyœ hen dawno tak

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Malinowy Krol"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Best Of... Budka Suflera & Urszula"

Рекомендуемые песни