Najwa Karam

Текст песни Hayda Haki

Hayda Haki видео клип

Najwa Karam
Обзор
Najwa Karam - Hayda Haky альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Hayda Haki:

английскийиспанский

Najwa Karam - Текст песни Hayda Haki

hayda 7aky hayda kalam hayda 3ashe2 hayda 3´aram - x2
jen we 7aly ynasseeny 5ally jnoonak ye3deeny
we b mamlektk 5alliny 2e7ro2 3arsh el mamlakeh
hayda 7aky
x2 bala 7aky remshak 2atel lamma bte7ky we bet3´azel
3am te2telny we t3´azelny we btes2alny shou 3amel
x2 hayda 7aky hayda kalam hayda 3ashe2 hayda 3´aram - x2
jen we 7aly ynasseeny 5ally jnoonak ye3deenyNajwa Karam - Hayda Haki - http://ru.motolyrics.com/najwa-karam/hayda-haki-lyrics.html
we b mamlektk 5alliny 2e7ro2 3arsh el mamlakeh
hayda 7aky 3eesh el hawa methly we 5ater 2awwy 2albak 7eb we 3´amer
deniet 7obby ma fe 3´orbe 2e3´morly 2alby we safer
x2 hayda 7aky hayda kalam hayda 3ashe2 hayda 3´aram - x2
jen we 7aly ynasseeny 5ally jnoonak ye3deeny
we b mamlektk 5alliny 2e7ro2 3arsh el mamlakeh
hayda 7aky

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Hayda Haki"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Hayda Haky"

Рекомендуемые песни