Meav Ni Mhaolchatha

Текст песни The Dark-Haired Girl

The Dark-Haired Girl видео клип

Meav Ni Mhaolchatha - Silver Sea альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Meav Ni Mhaolchatha - Текст песни The Dark-Haired Girl

(Chorus:)
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh (I played with the young dark-haired girl)
N' deidh dhomh eirigh as a 'mhadainn (When I woke in the morning)
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh (I played with the young dark-haired girl)

Dheannain sùgradh ris a'ghruagaich (I played with the long-haired girl)
'Nuair a bhiodh a' sluagh nan codal (When everyone was asleep)

(Chorus)

Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh (I played when we woke)
'N àm na siùil a bhith 'gam pasgadh (And when the sails were unfurled)

(Chorus)

Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich (On Monday, after Sunday)
Dh'fhalbh sinn le Seonaid a Aircaibh (We left the Orkneys on the Seonaid)

(Chorus)

Riof 'ga ceangal 's riof ga fhuasgladh (Reefs taken in and reefs shaken)
Muir ma guallain, fuaim is fead oirr' (Waves under her bow, and her booming and whistling)

(Chorus)

Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
Nach í seo aniar an bád (Is that not the boat coming from the west?
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliúnMeav Ni Mhaolchatha - The Dark-Haired Girl - http://ru.motolyrics.com/meav-ni-mhaolchatha/the-dark-haired-girl-lyrics.html
'S mo ghrá ar an mbuille láir (And my love at the mid-oar? )
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún

Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún)
Is iarram ar Rí na ngrást (And I ask the King of grace)
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún)
Mo ghrá a thabhairt chugam slán (To bring my love safely to me)
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún (Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún)

'Null ma chaolas na Ròimh (Across the straits of Rome)
B'fheudar dhuinn an "boom" a leaiseadh (We had to keep a tight grip on the boom)

(Chorus)

Null ma chaolas na Fraing (Across the narrow waters of France)
Maide 'na làimh is gaoth 'gha greasadh (She was under control and the wind driving us)

(Chorus)

Dh'fheumadh pòrsan thigh 'nn à bùth dhith (She wouldn't want a gift from a market)
Ged a bhiodh e crùn an cairteal (If a crown was her share)

(Chorus)

Ged a bhiodh e crùn an óirleach (Even if it were a crown of gold)
Dh'fheumadh pòrsan dheith thigh 'nn dhachaidh (She wouldn't want a gift brought home to her)

(Chorus...)

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "The Dark-Haired Girl"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Silver Sea"

Рекомендуемые песни