Googoosh

Текст песни Behesht

Behesht видео клип

Googoosh
Обзор
Googoosh - E'jaz альбом
АЛЬБОМ
Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Переводы песни Behesht:

английский

Googoosh - Текст песни Behesht

از این بیراهه ی تردید
از این بن بست می ترسم
من از حسّی که بین ما
هنوزم هست می ترسم
ته این راه روشن نیست
منم مثل تو می دونم
نگو باید بُرید از عشق
نه می تونی، نه می تونم
نه می تونیم برگردیم
نه رد شیم از تو این بن بست
منم می دونم این احساس
نباید باشه، امّا هست دارم می ترسم از خوابی
که شاید هر دومون دیدیمGoogoosh - Behesht - http://ru.motolyrics.com/googoosh/behesht-lyrics.html
از این که هر دومون با هم
خلاف کعبه چرخیدیم
واسه کندن از این برزخ
گریزی غیر دنیا نیست
نمی دونم ولی شاید
بهشت اندازه ی ما نیست ته این راه روشن نیست
منم مثل تو می دونم
نگو باید یُرید از عشق
نه می تونی، نه می تونم
نه می تونیم برگردیم
نه رد شیم از تو این بن بست
منم می دونم این احساس
نباید باشه، امّا هست

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Behesht"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "E'jaz"

Рекомендуемые песни