Eyal Golan

Текст песни Malhey Ha Melahim

Malhey Ha Melahim видео клип

Голоса:
0
Смотри также:
Неверный текст?

Eyal Golan - Текст песни Malhey Ha Melahim

slach li avi ki hatati lecha
mechol li al kol peshaai
gam beyamim sheshachachti otcha
haita tamid behaiai

bechol hadrachim shealachti beetzem
haita li ner leraglay
haiti iver lo raiti meever
lema shehebitoo einay

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

gam ki elech vedarki hashocha
batachti becha elokayEyal Golan - Malhey Ha Melahim - http://ru.motolyrics.com/eyal-golan/malhey-ha-melahim-lyrics.html
al hetzi sheni, al bechor veyalda
toda gam al osher bli dai
toda al chagim
al shabat sheshomeret
shelo igamer leolam
kol yom sheover bedarki legan eden
shiviti otcha mol einay

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

melech Malhey Ha Melahim toda al haim
al osher, al bechi, al tzhok
gam ksehkashe lifamim gam az elokim
ata leolam lo rachok

Оставить комментарий

Что вы думаете о песне "Malhey Ha Melahim"? Напишите ваш комментарий.

Тексты песен альбома "Nagat Li Balev , Track 16"

Рекомендуемые песни